سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سهیلا هاشمی – استادیار دانشگاه مازندران
مجتبی تجری – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی دانشگاه مازندران

چکیده:

از جمله عواملی که سبب دگرگونی چهره اقتصادی ، اجتماعی و صنعتی یک کشور می شود فعالیت های کار آفرینانه و برخورداری از روحیه کارآفرینی است. از سوی دیگر خلاقیت به عنوان یک عامل مهم در زمین کارآفرینی مطرح بوده و رشد و پرورش آن وابسته به عولامل متعددی می باشد لیکن برای پی بردن ه این عوامل و نحوه تعامل و چگونگی آنها بر خلاقیت باید رویکردی مناسب اتخاذ نمود رویکرد سیستمی با داشتن نگاهی چند بعدی به مسائل می تواند ما را در بررسی این موضوع یاری نماید. این مقاله با استفاده از رویکرد سیستمی خلاقیت به بررسی عوامل موثر بر چالش های کارآفرینی از دیدگاه اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه مازندران پرداخته است . جامعه آماری این تحقیق کل دانشجویان و اساتید دانشکده علوم انسانی مازندران بوده که ۸۲ دانشجو و ۲۵ عضو هیئت علمی بر اساس نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که علاوه بر عوامل فردی خلاقیت عوامل دیگری نیز در خلاقیت به عنوان یک عامل مهم در کارآفرینی موثر هستند که می توان به عوامل فرهنگی و اجتماعی اشاره نمود. جمع بندب نظر پاسخگویان نشان دهنده این است که عوامل اجتماعی به عنوان مهمترین مانع پیشروی کارآفرینی مطرح است.