سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سید علی اکبر احمدی – دانشیار دانشگاه پیام نور
سلیمان ملک زاده – عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی
ناصر برخوردار – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
محمد یگانگی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور

چکیده:

این مقاله درصدد شناسایی موانع کارافرینی سازمانی است و تلاش دارد تا ضمن درنظر گرفتن نکات مطروح دررویکرد فرای وسپر و سایرصاحب نظران با نگاهی جامع تر و باتوجه به عوامل اثرگذار به بررسی موانع کارافرینی سازمانی بپردازد موانعی که دراین پژوهش مورد بررسی قرارگرفتند شامل فرهنگ سازمان نحوه کنترل درسازمان توجه به سودهای کوتاه مدت و بلندمدت و شیوه های تشویق و ارایه پاداش است مطابق نظرسنجی از۱۲۲ نفرازکارکنان دانشگاه گیلان میانگین امتیاز برای شدت کنترل محافظه کارانه بودن فرهنگ سازمانی نامناسب بودن سیستم پاداش و توجه به سودهای کوتاه مدت به ترتیب ۳/۱۶۲و۲/۷۸۴و۳/۱۱۲و۲/۱۹۶ بوده است نتایج به دست آمده براساس ازمونهای تی اسیتودنت آزمون معناداری ضریب همبستگی اپیرمن p ازمون معناداری بتا B دررگرسیون خطی حاکی از آن است که فرهنگ سازماین محافظه کارانه توجه به سودهای کوتاه مدت و شیوه های نادرت تشویق و ارایه پاداش از موانع اساسی کارافرینی سازمانی دردانشگاه گیلان بوده است.