سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حمید جمال لیوانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز ،گروه حسابداری ، بندرگز ، ایران
علیرضا حسن ملکی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز، گروه حسابداری ، بندرگز،ایران

چکیده:

تحقیقات انجام گرفته در خصوص مالیات بر ارزش افزوده عموماً بر مزایای بی شمار استقرار این نظام مالیاتی در کشورها اشاره داشته است[ ۱]، لیکن برخی از کشورها به دلیل برخی مشکلات در استقرار ایننظام مالیاتی دچار تردید می شوند .ازجمله مشکلاتی که دراین میان درتحقیقات مختلف به آن اشاره شده است مشکل تعیین و وصول مالیات برارزش افزوده در بخش های خدماتی و عدم صرفه اقتصادی(فزونی مخارج تعیین و وصول بر منافع حاصل ازآن ) دراستقرار این نظام مالیاتی دراین حوزه هاست . درتحقیق حاضر سعی براین شده است که بررسی شود آیا مشکلات تعیین ، وصول و اجرای این نظاممالیاتی در بخش خدمات در ایران ، مانعی برای استقرار این نظام مالیاتی در کشور بوده است یا خیر ؟ داده های تحقیق شامل اظهارنظرهای کارشناسان ادارات امورمالیاتی تخصصی مالیات برارزش افزودهشهرتهران وهمچنین اساتیدهیئت علمی رشته حسابداری دانشگاه های معتبرشهرتهران است . داده های جمع آوری شده توسط پرسشنامه ، با استفاده ازنرم افزارهای آماری مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت .نتایج حاکی از آن بود که اجرای نظام مالیات برارزش افزوده دربخش خدمات درایران ، کاملاً اقتصادی بوده و عدالت مالیاتی را دراین حوزه برقرار خواهد نمود . همچنین درآمدمشمول مالیات را در بخشهای خدماتی می توان به درستی اندازه گیری نمود و مشکلات اداری و اجرایی مانعی برای اجرای نظام مالیات برارزش افزوده دربخش خدمات درایران نخواهد بود