سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آرزو امدادی – عضوهیات علمی دانشگاه آزاد و کارشناس ارشد سازه شرکت مشانیر
محمد صافی – عضوهیات علمی دانشگاه صنعت آب و برق و مدیر امور سازه شرکت مشانیر

چکیده:

فشار آب خارجی یکی از بارهای اصلی و موثر در طراحی پوشش تون لها محسوب م یشود. این بارگذاری در تون لهای بلند انتقال آب و تون لهای دارای سربار زیاد معمولا خود را به عنوان بار حاکم طراحی پوشش تحمیل م یکند. این مساله خصوصابرای قسم تهای میانی تونل که دارای بیشترین سربار هستند بروز بیشتری پیدا م یکند. در نگاه اول بار آبی خارجی برابر فشار ناشی از تراز ایستابی در نظر گرفته م یشود اما این فشار اغلب آنقدر زیاد است که طراح را مجبور م یکند برای خروج ازحاکمیت آن، راه میان های را انتخاب کرده و به دنبال تخمین واقع یتری از آن در محدوده تونل بشود. رویکردهای مختلفی برایاین منظور مطرح و استفاده شده است که هر یک دارای نقاط قوت و ضعف قابل تاملی است. این نوشتار سعی م یکند با مطالعه این رویکردها و بررسی فرضیات و مبانی آ نها چال شهای موجود در این زمینه را شفاف ک رده و راه را برای حصول یکرویکرد منطقی، فنی و اقتصادی هموار کند.