سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی اصغر پور عزت – دانشیار،دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
نرگش صالحی شهرابی – کارشناس ارشد مدیریت امور شهری،دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
محدثه عظیمی – کارشناس ارشد مدیریت امور شهری،دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده:

دردنیای امروز انسان درمعرض انواع آلودگیهای محیطی نظیر الودگی آب هوا و صدا قرار دارد و براساس نوع آلودگی ها ممکن است دچار امراض گوناگون شود(Jiming et al., 1999 ازجمله آلودگی های محیطی که اثرات پیدا و پنهان زیادی برجسم و روان شهروندان دارد آلودگی هواست و به گفته سازمان بهداشت جهانی ۱۹۹۲ آلودگی هوا یک بحران جدی و اولویت دار محیطی است Nagdeve, 2004 افزایش ازدحام جمعیت رشد اقتصادی و همچنین رشد سریع تعدادوسایل نقلیه ازجمله عوامل اثرگذار درافزایش میزان الودگی هوای شهرهای درحال توسعه اند (Atash, 2007 بنابراعلامیه سازمان ملل ۲۰۰۹ در۳۰سال آینده افزایش جمعیت و رشد اقتصادی قابل توجهی درشهرهای جهان حادث خواهد شد و جمعیت دنیا احتمالا تا سال ۲۰۴۰ دوبرابر میشود یادآور میشود که شهرهایی که کمتر از۴درصد سطح زمین را اشغال کرده اند تاکنون بیش ازنیمی از جمعیت جهان را درخود جای داده اند جمعیتی که سه چهارم منابع طبیعی را مصرف کرده و درنتیجه سه چهارم آلودگی و زباله جهان را تولید می کنند (Goli et al., 2011) .