سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

کاظم روانستان – کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه مازندران

چکیده:

خوشه ها یک گروه نزدیک از نظر جغرافیایی از شرکت های به هم مرتبط و موسسات مربوط در یک زمینه خاص هستند که به طور بالقوه ای به علت مزیت های یک جا بودن نظیر شبکه ها، دانش خارجی، تغییر پذیری سرمایه انسانی و غیره بهره ورتر از دیگر شرکت ها هستند. امروزه توسعه از طریق خوشه ها نقش محوری و بارزی در سیاستهای اقتصادی و صنعتی کشورهای توسعه یافته ایفا می نماید. تراکم جغرافیایی می تواند به طور بالقوه ای به شرکت های کوچک در غلبه بر محدودیت های مربوط به اندازه و افزایش توسعه تکنولوژی و ارتقاء توانایی های خود برای رقابت در بازارهای محلی و جهانی کمک کند. نزدیکی جغرافیایی همچنین امکاناتی را برای شرکت های محلی و بین شرکت ها و از طریق موسسات محلی ایجاد می کند. در این مقاله خوشه های کسب و کار و مواردی که در هر خوشه باید مورد توجه قرار گیرد بررسی شده اند و چالش هایی که سبب آن می شوند یعنی تمرکز جغرافیایی، تخصصی شدن، بازیگران خوشه، همکاری و پیوند درون خوشه ورقابت و پویایی آن، حجم ضروری برای تولید، چرخه عمر خوشه و نوآوری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند . در نهایت به بحث، نتیجهگیری و پیشنهادات کاربردی، و بالاخره پیشنهادات مرتبط با پیگیری تحقیقات مشابه در آینده پرداخته شده است