سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مریم حسین پور – کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، آموزش و پرورش شهرستان محمودآباد مازندران

چکیده:

این مقاله با روش مطالعه مروری (کتابخانه ای) سعی دارد هدف از تاسیس هنرستان های کاردانش و فنی و حرفهای در آموزش و پرورش را که همان جایگزینی مهارت آموزی و کارآفرینی و اشتغال زایی و دستیابی به توسعه پایدار بجایعلم آموزی صرف می باشد، بیان نماید. در مقدمه این مقاله، به توجه جامعه جهانی و توجه کشور ما به آموزش های فنی وحرفه ای و نقش آن در اقتصاد اشاره گردیده و سپس به اهمیت مساله رقابت جهانی در اقتصاد و مهارت آموزی جوانان کشورو اشتغال آنان و فعالیت های کارآفرینانه و تطابق برنامه های درسی با اولویت های ملی پرداخته شده است.در ادامه بهضرورت تاسیس، ویژگی ها و اهداف هنرستان ها و ارتباط آن ها با توسعه اقتصادی و کارآفرینی،دوره گذار و مشکلاتموجود در دوره گذار و چالش های فرهنگی و اقتصادی در هنرستان ها و علل و ریشه های پدیدآورنده آن ها پرداخته شدهاست. علیرغم توجه مسئولین و قانون گذاران کشور به ارزش و اهمیت آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش، به دلایلبسیار از جمله؛ نبود نگرش جامع به این آموزش ها، به روز نبودن این آموزش ها، نبودن تعامل و تناسب میان بازار کار وآموزش، نداشتن متولی و مرکز سیاست گذاری واحد، اجرایی نشدن قوانین مصوب، بی توجهی به نیروی انسانی آموزشدهنده ، فقدان تجهیزات مناسب، اصلاح نشدن هرم شغلی و … از موفقیت چندانی برخوردار نبوده و نیازمند اصلاحات جدیاست. از راهکارهای اساسی اصلاح وضعیت موجود آموزش های فنی و حرفه ای در ایران با توجه به تجربیات جهانی میتوان به تشکیل نهاد سیاست گذار واحد، تاسیس نهادهای رابط میان صنعت و آموزش های فنی و حرفه ای، پژوهش محورکردن نظام آموزش فنی و حرفه ای، تفویض اختیارات تصمیم گیری به مسئولان محلی برای توجه به نیازهای محلی و منطقهای( آمایش سرزمین و تطبیق برنامه های آموزشی و اجرایی با نیازها) و برقراری نظام آموزش مبتنی بر شایستگی در آموزشفنی و حرفه ای اشاره نمود.