سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمید حسنی – کارشناس نگهداری، تعمیرات و علاج بخشی سدها- شرکت مدیریت منابع آب ایران

چکیده:

سد ابرساز های است که احداث و برپاکردن آن مستلزم صرف نیروی انسانی، زمان و البته هزینه بسیار هنگفت ی اس ت. پرواض ح است که نگهداری از این ساز ههای حیاتی، خطیر و پرارزش امری بسیار مهم و درخور توج ه اس ت. متأسفانه ط ی سا لها ی گذشته تمرکز کشور فقط بر روی فرایند ساخت و راه اندازی بوده و اصول نگهداری و بهر هبرداری مورد غفل ت واق ع گردید هاست. سدی با هزینه بسیار زیاد ساخته م یشود و پس از افتتاح در زمینه جذب نیروی انسانی بهره بردار و تخصی ص اعتبارا ت مورد نیاز جهت نگهداری و انجام تعمیرات احتمالی توجه لازم اعمال نم یگردد. هر سال به مشکلا ت س د اضاف ه م یشو د و حاصل چیزی نخواهد بود مگر وجود یک سد ناکارا و یا اجبار اجتماعی جه ت تخصی ص بودج ههای هنگف ت برا ی انجا م عملیات علاج بخشی در جهت نجات تأسیسات، در حالیکه این موضوع با صرف هزین ههای سالیانه بسیار کمتر قابل پیشگیر ی بود. این تحقیق به بررسی کارنامه نگهداری و تعمیرات، مرمت و بازسازی و علاج بخشی سدهای کشور پرداخته و ب ا مقایس ه هزین ههای احداث و نگهداری و تعمیرات این موضوع به چالش کشیده شده است.