سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

افسانه قاسمی – دانشجوی دکتری بررسی مسائل اجتماعی

چکیده:

جامعه برای رسیدن به توسعه پایدار نیازمند رشد علوم در تمامی زمنیه های علمی است. علوم اجتماعی به عنوانیکی از رشته های علوم انسانی با محور قرار دادن هم جامعه و افراد می تواند به رشد و تعالی جامعه کمک کند. ایندر حالی است که علوم انسانی در جامعه ما مورد بی مهری قرار می گیرد. لذا در این مقاله بر آنیم تا با تأکید برروحیه علمی دانشجویان علوم اجتماعی در مقایسه با رشته های فنی که طی یک تحقیق پیمایشی نتایج آن بدستآمد به بررسی چالش های پیش روی علوم انسانی بپردازیم. نتایج بررسی نشان داد که رشته تحصیلی و علاقه بهرشته تحصیلی بر روحیه علمی دانشجویان تأثیر دارند. ضمن اینکه نتایح حاکی از آن است که روحیه علمیدانشجویان فنی بیشتر از روحیه علمی دانشجویان علوم انسانی است. همچنین جامعه دیدگاه منفی تری نسبت به رشتهعلوم اجتماعی دارد و دانشجویان رشته علوم اجتماعی امکانات آموزشی و حمایت های دانشگاه را از فعالیت هایعلمی پژوهشی شان را کمتر اعلام کردند.