سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیر ساختها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه یوسفی –

چکیده:

تجارب اخیر در روند شکلگیری و نحوه انجام پروژهها در کشور نشان میدهد که چالشهای کم و بیش یکسانی با تأثیرهای متفاوت بر پروژهها حاکم بوده است که یکی از شایع ترین آنها بحث تامین مالی اینگونه پروژهها میباشد. از آنجائیکه پروژههای پتروشیمی به لحاظ راهبردی از جمله پروژههای با اهمیت بالا در کشور، محسوب میشوند و دارای ابعاد گستردهای هستند و با توجه به اینکه عدم النفع ناشی از تاخیر در اتمام به موقع، در کنار هزینههای بوجود آمده بواسطه عقب افتادن از برنامه زمانبندی در این گونه پروژهها رقم قابل توجهی است، تامین بهموقع منابع مالی میتواند گامی مهم در بهرهبرداری سریعتر آنها و جلوگیری از ضررهای ناشی از تاخیر باشد. به عنوان نمونه، برآوردهای انجام شده نشان میدهد به ازای هر روز تاخیر در پروژههای میدان گازی پارس جنوبی، کشور معادل ۴ میلیون دلار متضرر خواهد شد. در این تحقیق سعی شده است ضمن مرور روشهای تامین منابع مالی متداول، نحوه بکارگیری این روشها در پروژههای پتروشیمی ایران به اختصار شرح داده شود. در نهایت چالشهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در این خصوص بررسی گردیده و راهکارهایی جهت رفع این معضلات ارائه گردد