سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس مجازی ذخیره سازی زیرزمینی مواد هیدروکربوری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

روح اله عزیزی – کارشناس ارشد مهندسی معدن، شرکت مهندسین مشاور کوشامعدن
سعید کریمی نسب – استادیار بخش مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

معدنکاری انحلالی یکی از مناسب ترین روش ها در اجرای مغارهای ذخیره سازی زیرزمینی هیدروکربوری در گنبدهاینمکی است. اصول این روش تزریق آب غیراشباع از نمک به درون گنبد نمکی و پس از آن خارج ساختن آب اشباع، و درنهایت ایجاد مغار نمکی است. حداقل حجم آب مورد نیاز به میزان ۸ برابر حجم مغار ایجاد شده است. چالش های اجرای اینمغارها در شرایط آب و هوایی ایران، ابتدا تأمین آب مناسب و در مرحله بعد مقابله با حجم قابل توجه شورابه تولیدی است.در این مقاله به بررسی های اولیه نواحی در برگیرنده گنبدهای نمکی به خصوص نواحی جنوبی ایران پرداخته شد. در صورتوجود گنبد نمکی مناسب برای ذخیره سازی در این نواحی، منابع تأمین آب برای اجرای مغار با توجه به موقعیت آنها آب دریادر مناطق نزدیک به سواحل، منابع آ ب زیرزمینی غیر قابل شرب و یا آب حاصل از فاضلاب های شهری در گنبدهای نمکینزدیک به شهرها می تواند مورد توجه قرار گیرد. این قبیل منابع آبی، به عنوان منابعی که مخاطرات زیست محیطیبهره برداری از آنها کمتر از دیگر منابع آبی است حائز اهمیت می باشند. در خصوص مقابله با حجم قابل توجه شورابه پس ازانجام مطالعات زیست محیطی لازم، می توان نسبت به دفع آن در سازندهای تراوای عمیق، سدهای باطله، دریا و یابهره برداری در صنایع تبدیلی اقدام نمود.