سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سید ایمان علوی – کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران
مهران رضوانی – استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه تهران
محمد تقی طغرایی – کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده:

بازارگرایی بعنوان یک ابزار بسیارتوانمندبرای شرکت ها معرفی میگردد بازارگرایی با دارا بودن رابطه مستقیم بابازاریابی و کارافرینی شرکتی بعنوان یک اصل مهمی برای مزیت رقابتی پایدار محسوب میشود پژوهش حاضردرصدد شناسایی چالشهای کلیدی بازارگرایی مبتنی برالزامات نوآوری سازمانی درشرکت های کوچک و متوسط است جامعه آماری پژوهش شامل مدیر/مالکان کسب و کارهای کوچک و متوسط است روش پژوهش ازنوع آمیخته با هدف اکتشافی است درفرایند اجرا پژوهش ازدو روش کیفی و کمی برای جمع آوری و تحلیل داده ها استفاده شد برای جمع آوری داده های کیفی به انجام مصاحبه با ۲۰نفرازمدیر/مالکان کسب و کارهای کوچک و متوسط پرداخته شد و جهت جمع آوری داده های کمی پرسشنامه محقق ساخته میان ۲۰۰ نفرازآنها توزیع شد درنهایت یافته های پژوهش نشان داد که چالشهای اصلی بازارگرایی مبتنی برالزامات نوآوری سازمانی درشرکت های کوچک و متوسط شامل ۴بعداصلی عوامل سازمانی پویایی سازمانی عوامل بازار و عوامل محیطی و ۱۲جز استراتژی سبک سازمانی ساختارمدیریت ارشد شبکه های و ارتباطات همکاری و اعتماد تعهدات مشتری رقبا تامین کنندگان عوامل سیاسی و زیرساختها است.