سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

حامد یاری – کارشناس ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی

چکیده:

اوقات فراغت ازجمله شاخصهای جدید رفاه اجتماعی است که وجود و اهمیت بخشی به آن هم نتیجه ی رشد صنعت و هم نتیجه جامعی مصرفی بوده است فعالیت های اوقات فراغت ازچنان اهمیتی برخوردار است که حتی از آن به مثابه آینه فرهنگ جامعه یاد می کنند جوانی جمعیت درکشور ما و گذران اوقات فراغت جوانان با مشکلات و چالشهای متعددی مواجه است که دراین مقاله به بخشی از انها اشاره می شود روش مورد استفاده مطالعه اسنادی و کتابخانه ای و بهره گیری از امار و ارقام مرتبط بودها ست یافته های تحقیق بیانگر وجود سه دسته ازچالشهای اوقات فراغت جوانان است منابع وامکانات اوقات فراغت که خود معلول توزیع نامتناسب امکانات و فضاهای فراغتی کمبود منابع مالی کمبود و نامناسب بودن امکانات و فضاهای فراغتی می باشد نهادهاو دستگاه های اجرایی و ذیربط که شامل ضعف عملکرد دستگاه های اجرایی و پوشش اندک نیازهای فراغتی جوانان است