سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین کماسی – دانشجویان کارشناسی جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه یزد
سعید رئیسان –

چکیده:

شرایط و ویژگی های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فردی و موقع جغرافیایی خاص روستاهای شهرستان سنقرکلیایی چالش هایی برسر راه اشتغالزایی در روستاهای این شهرستان به وجود آورده است. هدف این مقاله طبقه بندی این چالش ها، بیان درجه اهمیت و ضرورت رفع اساسیترین آن ها در شهرستان سنقر کلیایی می باشد تا بتوان با برنامه ریزی دقیق برای رفع چالش های اصلی و ضروری، زمینه های اشتغال زایی منطقی را فراهم ساخت و از مهاجرت های نیروی جوان و جویای کار این روستا ها –که عامل بقا و آبادانی روستاها می باشند – به شهرستان سنقر و دیگر شهرها، به ویژه تهران، برای اشتغال جلوگیری کرد . روش مورد استفاده در این تحقیق پیمایشی و جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه و پرسش نامه می باشد، جامعه آماری تحقیق را ۲۱۵ روستای شهرستان سنقر ک لیایی تشکیل می دهد که ۱۰ درصد جامعه آماری یعنی ۲۲ روستا به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شده است و با استفاده از روش نمونه گیری سهمی، روستاهای نمونه انتخاب و مطالعه بر روی آن ها انجام گردیده ومهم ترین و اساسیترین موانع اشتغالزایی شناسایی شده است . یافته های حاصل از بررسی و تحلیل بیانگر این است که مهم ترین چالش های اشتغال زایی مربوط به عامل اقتصاد است: پائین بودن تخصص، مهارت و سرمایه افراد · وابستگی زیاد به کشاورزی و دامداری و عدم تخصص در دیگر زمینه ها