سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی
احمدرضا عمانی – دکترای ترویج و آموزش کشاورزی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

امروزه رشد روزافزون جمعیت، موجب نیاز بیشتر بشر به مواد غذایی گردیده کهه ایهع مامهو موجب گسترش تولیدات کشاورزی و تاثیرات سوء بر خاک و منابع پایه شده است. استفاده از کود و سموم دفع آفا ت علاوه بر آ لوده سازی خاک ومنابع آب های سطحی و زیرزمینی، بامث فرسایش ژنتیکی و انقراض گونه ههای جانوری و گیاهی نیز می شود. این فرایندها، اعادل های زی ت محیطی و بومی را به ادریج برهم مهی زننهد و پیامدهای خطرناکی را در پی دارد.بر ایناساس، اوسعه پایدار به منظور مدیریت و حفاظت از منابع پایه و معرفی و بکارگیری پیشرفت های فنی و ساختار تشکیلاتی مناسب در ایع زمینه اقداماتی را توصیه می کند. در ایع مقا ه با بررسی نظری و نگاهی گذرا بر مفاهیم توسعه و روستا و اوسعه پایدار در بخش کشاورزی، برخی از تنگناها را مورد بررسی قرار می دهیم.