مقاله چالش های موجود در انتقال به بازنشستگی از دیدگاه پرستاران بازنشسته: شوک و ناباوری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در تحقیقات کیفی در علوم سلامت از صفحه ۱۱۲ تا ۱۲۲ منتشر شده است.
نام: چالش های موجود در انتقال به بازنشستگی از دیدگاه پرستاران بازنشسته: شوک و ناباوری
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چالش های بازنشستگی
مقاله انتقال به بازنشستگی
مقاله پرستار بازنشسته
مقاله شوک و ناباوری
مقاله تحلیل محتوا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوبهار منیر
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی فضل اله
جناب آقای / سرکار خانم: الحانی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحی خشکناب مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با توجه به افزایش تعداد بازنشستگان و طول دوره بازنشستگی و همچنین با توجه به چالش هایی که در انتقال کارکنان به بازنشستگی وجود دارد، ضرورت تبیین این چالش ها احساس می شود. هدف مطالعه حاضر، تبیین چالش های موجود در انتقال به بازنشستگی بود.
روش: این مطالعه از نوع کیفی و به روش تحلیل محتوای مرسوم با روش نمونه گیری هدفمند انجام شد و نمونه گیری تا اشباع کامل اطلاعات ادامه یافت. داده ها با مصاحبه های عمیق و نیمه ساختار یافته جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده ها به روش تحلیل محتوای مرسوم صورت گرفت.
یافته ها: ۲۰ پرستار بازنشسته در پژوهش مشارکت داشتند. درون مایه اصلی استخراج شده از داده ها، شوک و ناباوری در انتقال به بازنشستگی بود. طبقات شامل «دانش کم»، «راضی نبودن از شرایط کاری قبل از بازنشستگی» و «مشکل مالی» بودند که هر کدام طبقات فرعی متعددی داشتند.
نتیجه گیری: نتایج نمایانگر چالش های موجود در انتقال به بازنشستگی بود. بر اساس تجارب پرستاران بازنشسته، دانش محدود در رابطه با بازنشستگی، خشک بودن شرایط کاری قبل از بازنشستگی و مشکل مالی چال شهای اساسی در انتقال به بازنشستگی محسوب م یشدند که انتقال به بازنشستگی را با شوک و ناباوری همراه می کرد. برنامه ریزی صحیح جهت مواجهه با این چالش ها به ایجاد آمادگی مطلوب در بازنشستگان منجر می شود و انتقال به بازنشستگی ایمن و راحت را تسهیل می نماید.