مقاله چالش های فمنیسم؛ تحلیل و نقد گفتمان ایدئولوژی های قرن بیستم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مطالعات سیاسی از صفحه ۱۵۹ تا ۱۸۶ منتشر شده است.
نام: چالش های فمنیسم؛ تحلیل و نقد گفتمان ایدئولوژی های قرن بیستم
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فمنیسم
مقاله حقوق زنان
مقاله ایدئولوژی های سیاسی
مقاله خاصیت نشانگی
مقاله فاشیسم
مقاله لیبرالیسم
مقاله کاپیتالیسم
مقاله آزادی
مقاله شهروندی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خلفخانی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از دید راقم این مقاله مهم ترین چالش زنان در قرن بیستم مساله ظهور ایدئولوژی های سیاسی بوده است. اگر چه همه ایدئولوژی های سیاسی داعیه عدالت داشته اند در حال حاضر زنان سهم کمی را از عدالت خواهی و مهرورزی ایدئولوژی های سیاسی داشته اند. البته این به معنی این نیست که ایدئولوژی های سیاسی به نفع مردان عمل نموده اند. مردان نیز سهم عدالت خواهی ایدئولوژی های سیاسی را با تبعید، اعدام ها و حبس ها دریافت نموده اند. علت محرومیت زنان از دسترسی به حقوق در ایدئولوژی های سیاسی موضوع اساسی این مقاله را تشکیل می دهد. نویسنده به عنوان مفروض کار خود معتقد است که ایدئولوژی های سیاسی به صورت ذاتی دارای جنبه های پارادوکسیکال هستند. تمامی ایدئولوژی های سیاسی واجد ویژگی نشانگی هستند. این موضوع مانع اساسی دو سویه شدن گفتمان در ایدئولوژی های مورد پژوهش این تحقیق می گردد. از این روی در این تحقیق با مورد پژوهشی انجام شده سعی شده است که نشان داده شود که چگونه ایدئولوژی های سیاسی در عمل به مانع جدی پیشبرد حقوق زنان تبدیل شده اند.