مقاله چالش های فراروی به کارگیری سیستم حسابداری منابع انسانی (مورد مطالعه: دیوان محاسبات کل کشور) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در پژوهشگر (مدیریت) از صفحه ۲۵ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: چالش های فراروی به کارگیری سیستم حسابداری منابع انسانی (مورد مطالعه: دیوان محاسبات کل کشور)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حسابداری
مقاله منابع انسانی
مقاله حسابداری منابع انسانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طبرسا غلامعلی
جناب آقای / سرکار خانم: طاهری اسداله
جناب آقای / سرکار خانم: یزدانی زیارت محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
منابع انسانی یکی از مهم ترین دارایی سازمان ها به حساب می آید و لذا لازم است که مکانیزمی قانون مند جهت اندازه گیری و ثبت حساب دارایی نیروی انسانی شناسایی گردد. با توجه به اهمیت این مقوله، در این تحقیق تلاش شده تا ضمن تعریفی روشن از مساله تحقیق و ادبیات مربوط به آن، موانع به کارگیری سیستم حسابداری منابع انسانی در دیوان محاسبات کل کشور مورد بررسی قرار گیرد. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی است و با توجه به ماهیت موضوع و اهداف پژوهش از نوع اکتشافی- توصیفی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مدیران، حسابرسان، سرحسابرس و سرحسابرسان ارشد دیوان محاسبات کل کشور می باشند. برای اجرای این پژوهش تعداد ۶۷ نفر از جامعه آماری به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. برای بررسی چالش های به کارگیری سیستم حسابداری منابع انسانی از پرسشنامه خود ساخته ای که پایایی آن ۸۲% است، استفاده شده است. داده های به دست آمده در این پژوهش در سطح آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج این تحقیق نشان داد که عدم آگاهی مدیران، عدم وجود استانداردی مبنی بر تاکید بر بکارگیری سیستم حسابداری منابع انسانی، عدم آگاهی حسابداران، عدم ارائه آموزش کافی در دانشکده های حسابداری و مدیریت و مشکلات پیاده سازی مانع به کارگیری سیستم حسابداری منابع انسانی در دیوان محاسبات کل کشور شده اند.