مقاله چالش های توسعه آموزش الکترونیکی در نظام آموزش عالی (مطالعه موردی دانشگاه شهید چمران اهواز) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در توسعه آموزش در علوم پزشکی از صفحه ۱ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: چالش های توسعه آموزش الکترونیکی در نظام آموزش عالی (مطالعه موردی دانشگاه شهید چمران اهواز)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش عالی الکترونیکی
مقاله عوامل مدیریتی
مقاله عوامل سازمانی
مقاله عوامل فردی
مقاله عوامل فناورانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقری مجد روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: شاهی سکینه
جناب آقای / سرکار خانم: مهرعلی زاده یداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: آموزش الکترونیکی نوعی استفاده هدف مند از سیستم الکترونیکی و کامپیوتری برای پشتیبانی از فرایند یادگیری می باشد. با توجه به اینکه هدف آموزش الکترونیکی تحول در ابزار ها و روش ها در جهتی است که هر فرد در هر زمان و هر مکان بتواند با امکانات خودش و در زمانی که خود مشخص می کند مشغول یادگیری شود، طرح چالش های آموزش الکترونیکی برای هشدار به منظور ایجاد تمرکز بیشتر، انجام پیش بینی لازم، تدارک و سرمایه گذاری مناسب، و تهیه برنامه استراتژیک در سیستم یادگیری اقدامی لازم و برای موفقیت آن ضروری است. هدف پژوهش حاضر بررسی موانع توسعه آموزش الکترونیکی در نظام آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز بود.
روش بررسی: روش پژوهش در این مطالعه، روش آمیخته با الگوی کیفی، کمی، کیفی بود و با استفاده از مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته به انجام رسید. نمونه های این تحقیق از ۱۶۳ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند، تشکیل گردیده است. روایی و پایایی (۰٫۹۲) ابزار مورد استفاده در این تحقیق بررسی و مناسب گزارش شدند. روش آماری به کار گرفته شده برای این مطالعه، میانگین ، انحراف استاندارد و تحلیل عاملی بوده است.
یافته ها: نتایج نشان داد که عامل مدیریتی با میانگین ۴٫۰۷، عامل تکنولوژی با میانگین ۴٫۰۳، عامل سازمانی با میانگین ۳٫۸۵، عامل فردی با میانگین ۳٫۸۳ به ترتیب بر موانع آموزش الکترونیکی دانشگاه شهید چمران اهواز موثر بوده اند.
نتیجه گیری: هر یک از عامل های بخش نتایج، در آموزش عالی مجازی به صورت ترکیبی در آموزش عالی مهم و موثر می باشند.