مقاله چالش های استقلال در پرستاری: مطالعه مروری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مدیریت پرستاری از صفحه ۹ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: چالش های استقلال در پرستاری: مطالعه مروری
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استقلال حرفه ای
مقاله پرستاری
مقاله مطالعات مروری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ولی زاده لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: زمان زاده وحید
جناب آقای / سرکار خانم: شوهانی معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: افزایش مسوولیت های پرستاران حرفه ای نیازمندکسب استقلال در فعالیت هایشان است. دستیابی به استقلال در پرستاری با مشکلات و چالش هایی روبروست.
هدف: هدف از مطالعه حاضر پی بردن به چالش های موجود در زمینه دستیابی به استقلال در پرستاری است.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر مروری یکپارچه از شواهد است که بر اساس روش بروم (۲۰۰۰) در طی سه مرحله جستجوی متون، ارزشیابی داده ها و تحلیل داده ها انجام گردید. پایگاه های اطلاعاتی SID، Magiran، IranMedex، Irandoc، MEDLINE، EMBACE، EBSCO و CINAHL، با کلید واژه های، استقلال حرفه ای و پرستاری مورد جستجو قرار گرفت. از ۱۲۳۰ مقاله و چکیده مقاله به دست آمده، نهایتا ۲۹ مقاله بر اساس معیارهای ورود: وجود کلید واژه «استقلال حرفه ای در پرستاری» در متن مقاله، مطالعات مروری و تحقیقی، مقاله چاپ شده در مجلات معتبر علمی داخل یا خارج کشور، تمرکز مطالعه بر مشکلات یا چالش های مطرح در حوزه استقلال بالینی و حرفه ای و دسترسی به متن کامل مقالات و بدون در نظر گرفتن محدودیت زمانی بررسی شدند. معیارهای خروج مقالات از مطالعه، چکیده های بدون متن، مرتبط بودن با حوزه پژوهش، آموزش، فلسفه و یا ابزارسازی در استقلال پرستاری بودند. جهت تحلیل، داده های استخراج شده از منابع اولیه پس از مقایسه یک به یک بصورت جمع بندی یکپارچه و واحد، نظم داده، طبقه بندی شده و خلاصه گردیدند.
یافته ها: مهم ترین چالش های بدست آمده در تعریف مبهم استقلال، استفاده از ابزارهای نامتناسب برای اندازه گیری، عدم وجود یک تئوری مرتبط با استقلال پرستاری، آموزش نامناسب دانشجویان و تاکید بر آموزش سنتی توسط مدرسین، عدم موفقیت در همکاری و فعالیت تیمی، عدم حمایت مدیران و ساختار نامناسب مدیریتی، اندازه بیمارستان و تاثیر آن در ساختار سازمان و میزان توانمندی و قدرت پرستاران بودند.
نتیجه گیری: راهکارهای مورد نیاز بایستی در راستای کنترل این چالش ها باشد. البته انجام تحقیقات گسترده با ابزارهای معتبر در جهت تشخیص دقیق تر چالش ها در بستر حاضر و تحقیقات کیفی برای تعریف دقیق مفهوم و ویژگی های آن بسیار موثر خواهد بود.