مقاله چالش های آموزش اثربخش، تاملی بر تجارب درک شده مدرسان پرستاری: آنالیز محتوا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در تحقیقات کیفی در علوم سلامت از صفحه ۲۲۹ تا ۲۳۹ منتشر شده است.
نام: چالش های آموزش اثربخش، تاملی بر تجارب درک شده مدرسان پرستاری: آنالیز محتوا
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش اثربخش
مقاله آنالیز محتوی کیفی
مقاله تجارب مدرسان پرستاری
مقاله آموزش مراقبت محور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: الهی نسرین
جناب آقای / سرکار خانم: الحانی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی فضل اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: رشد و توسعه موسسات دانشگاهی در دهه اخیر با چالش های بسیاری همراه بوده است. شناخت این چالش ها در آموزش پرستاری به لحاظ کار با انسان از اهمیت بیشتری برخوردار است، چرا که هر گونه کاستی و نقصان در آموزش پرستاری تاثیر مستقیم بر دانش و مهارت بالینی و در نهایت سلامت افراد جامعه خواهد داشت. هدف این مطالعه تبین تجارب درک شده مدرسان پرستاری در مورد چالش های آموزش اثربخش در پرستاری بود.
روش: این مطالعه کیفی با مشارکت ۱۵ نفر از مدرسان و پرسنل پرستاری با سابقه کار در امر آموزش انجام گردید. افراد طبق نمونه گیری هدفمند و در ادامه نمونه گیری نظری انتخاب شدند. پس از کسب رضایت آگاهانه از آنان، داده ها با استفاده از مصاحبه فردی به صورت نیمه ساختار یافته، حضور در عرصه و دست نوشته ها جمع آوری شد. کلیه مصاحبه های ضبط شده روی کاغذ بازنویسی و مرور شد. سپس به روش تحلیل محتوای متعارف با رویکرد استقرایی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تم ها یا درون مایه ها استخراج گردید. معیارهای تاییدپذیری و انتقال پذیری جهت حمایت از صحت و استحکام داده ها لحاظ گردید.
یافته ها: پس از تجزیه و تحلیل نتایج، سه درون مایه اصلی نقش کمرنگ مراقبت در آموزش، صلاحیت فنی ناکافی و ارزشیابی هدایت نشده به عنوان چالش های مهم در آموزش اثربخش شناسایی شد.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه بصیرتی را برای مدرسان پرستاری در رابطه با چالش های فرایند آموزشی که با آن مواجهند، فراهم نمود. مدرسان و برنامه ریزان آموزش پرستاری می توانند با استفاده از نتایج این مطالعه بر اساس تجربیات مشارکت کنندگان با شناسایی ضعف های موجود در فرایند آموزش به بازنگری برنامه ریزی آموزشی با هدف مراقبت محور بودن بپردازند. اصلاح و بهبود این فرایند موجب اثربخشی بیشتر آموزش، تربیت پرستاران توانمند و ماهر و فراهم شدن زمینه اعتلای سلامت جامعه خواهد شد.