سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

غلامحسین زمانی – استادترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز
رها زارعی – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

امروزه از ابعاد مختلفی، به توسعه مناطق روستایی نگریسته می‌شود. در این میان، توجه به محیط زیست روستاها و پاکسازی محیط روستایی در فرایند برنامه‌ریزی توسعه روستایی ضروری می‌باشد. زیرا اینک جهان، با انهدام شدید محیط زیست و طبیعت اطراف خود روبرو است و آشکار است که یکی از جدی‌ترین برنامه‌های پیش روی جامعه جهانی، اطمینان از پایداری همه جانبه توسعه و حفاظت از محیط زیست می‌باشد. اما متاسفانه یکی از عمده‌ترین معضلات روستاهای کشور، تخریب محیط زیست روستایی و مشکلات بهداشتی موجود در سطح روستاها، تجمع پسماندها و پراکندگی آنها در سطح حریم روستایی و نواحی پیرامون آنها می‌باشد که توجه به آن بسیار ضروری است، لذا یکی از طرح‌هایی که در چند سال اخیر در راستای حفظ محیط زیست روستایی مورد توجه قرار گرفته است، طرح تولید ورمی‌کمپوست، مختص زنان روستایی است که با هدف توانمندسازی زنان خانوار روستایی در مدیریت پسماندهای خانگی و روستایی و جلوگیری از آلودگی محیط زیست و ایجاد اشتغال و افزایش درآمد برای زنان روستایی، راه‌اندازی شده است. بنابراین هدف این پژوهش توصیفی که از نوع مطالعه موردی می‌باشد، بررسی موانع و چالش‌های زنان، در راه‌اندازی و فعالیت در طرح ورمی‌کمپوست روستایی می‌باشد تا با شناسایی آنها بتوان راهکارهایی را جهت برطرف نمودن چالش‌ها ارائه نمود. در این راستا، اطلاعات لازم با استفاده از روش‌های مصاحبه نیمه ساختارمند و مطالعه اسناد جمع‌آوری گردیده است. در پایان، نیز با استفاده از نتایج بدست آمده پیشنهادات و توصیه‌هایی در راستای برطرف نمودن چالش‌ها و در نهایت، بهبود اثربخشی طرح تولید ورمی‌کمپوست روستایی در راستای حفاظت از محیط زیست مطرح گردیده است.