سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش نقش حمل و نقل چندوجهی در تجارت ملی و بین المللی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

سروش خاکی پور – کارشناس ارشد حمل و نقل دریایی،اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستا
مهران نظرپور – کارشناس ارشد مدیریت حمل و نقل دریایی،اداره کل بنادر و دریانوردی استان

چکیده:

یکی از نیازهای اساسی انسانی که با توسعه اقتصادی و اجتماعی دامنه گسترده تری پیدا نموده و امروزه یکی از مظاهر تمدن به شمار می اید مساله حمل و نقل است جهش اقتصادی بسیاری از کشورهای توسعه یافته به دلیل اتخاذ شیوه های مناسب حم لو نقل بوده و درحقیقت حمل و نقل کارا زیمنه ساز اقتصاد سالم و از امور زیربنایی و ابزارمهم چرخه تولید و مصرف محسوب می گردد حم لو نقل نقش برجسته ای در امور تجارت داخلی و خارجی دارد و ازبخشهای بسیار حساس و راهبردی است که کوچکترین خلل و مشکل درآن به سرعت به تمام بخشهای اقتصادی سرایت می کند بطور کلی امروزه توسعه اقتصادی بدون حضور دربازارهای جهانی و حضور دربازارهای جهانی بدون استفاده از فناوری مدرن رقابتی و وجود شبکه حمل و نقل کارا و هوشمند میسر نخواهد بود خوشبختانه باتوجه به موقعیت راهبردی درمنطقه و سابقه دیرینه عبور کالا درکشور جمهوری اسلامی ایران می تواند ازاین موقعیت به عنوان یکی از منابع مهم ارزی درراستای اهداف یاد شده و درقالب صدور خدمات استفاده کند