سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مسعود داوری نژادمقدم – دانش پژوهدکتری برنامه ریزی شهری
سمیه دبیری – دانشجویان مهندسی شهرسازی
آرزو نظری –

چکیده:

یکی ازگامهای اساسی به منظور ارتقا توسعه درهرکشوری استفاده بهینه از کلیه امکانات و ظرفیت های آن با مدیریت علمی و برنامه ریزی کاربردی می باشد ضرورت افزایش درآمدهای عمومی کاهش وابستگی اقتصادی ایجاد اشتغال و حفظ محیط زیست ایجاب می کند که استفاده مطلوب از ظرفیت های زیستی کشور و توسعه صنعت گردشگری بیش ازپیش مورد توجه قرارگیرد درداین میان بسیاری از مناطق مرزی کشور نیز دارای قابلیت های گردشگری زیادی م ی باشد که خود می تواند به عنوان منبع درآمدزایی برای منطقه و کشور بوده و ازفقر و بیکاری مردم منطقه بکاهد که متاسفانه به دلیل کمبود امکانات عدم سرمایه گذاریهای مناسب دراین مناطق و نیز وجود پدیده هایی همچون قاچاق کالا موادمخدر شرارت و کشیده شدن مرزنشینان به فعالیت های غیرقانونی ناشی از فقروبیکاری و .. که همگی براثرعدم توجه به نماطق مرزی کشور به وجود آمده موجب شده تا صنعت توریسم و گردشگری نتواندموفقیت چندانی دراین مناطق و بویژه درشهرهای مرزی به دست آورد.