سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلاب های شهری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهسا طاهری – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه تبریز، ایران
محمد کبارفرد – دانشجوی دکتری سازههای آبی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران

چکیده:

پدیده سیل یک رویداد هیدرو اقلیمی و از جدی ترین بلایای طبیعی است که جوامع بشری را تهدید می کند. در حال حاضر مقابله و کنترل سیل بیشتر بصورت یک چالش می باشد که د این راستا روشهای پیشگیرانه بیشتر بکار گرفته شده است. با پینهاد و اجرای طرح های مشخصی برای کاربری اراضی شهری ، وضع مقررات و همچنین آموزش مردم می توان خسارات ناشی از سیل را به حداقل رسانید. با توجه به خصوصیات فیزیکی حوضه آبریز شهر قطور که از اطرف توسط کوهها محاصره شده است خطرات و خسارات ناشی از وقوع رگبارهای شدید که در پی ان وقوع تند سیلاب را منجر می شود تاسیسات شهری ، جان و مال شهروندان ساکن در مناطق دره ای و نزدیک به حریم آبراهه ها را تهدید می کند. لذا مطالعه جامه و بهم پیوسته هواشناسی ، هیدرولوژی ، مهندسی رودخانه ، به منظور دسنیابی به راهکاری بهینه و در خور منطقه جهت پیشگیری ، مدیریت سیلاب و کاهش خسارات وارده به تاسیسات شهری و جان مردم امری اجتناب ناپذیر است. در مقاله حاضر با استفاده از حداکثر بارش ۲۴ ساعته حوضه آبریز قطور ، هیدروگراف حاصل از حداکثر دبی سیلاب ورودی به مناطق سیلخیز حوضه توسط نرم افزار HEC-HMS حاصل و با ارائه راهکارهای سازه ای و غیر سازه ای به کاهش و مقابله با ورود سیل پرداخته شد.