سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن بنی فاطمه – شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
سمیه ابراهیمی نژاد – شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

چکیده:

یکی از نکات حائز اهمیت در پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان ها توجه به وابستگی فراوان آن به ش رایط اختصاصی سازمان است. ورود ناگهانی یکتکنولوژی و فرآیند جدید، ممکن است همراه با ذوق فراوان، ترس و یا ناامیدی باشد . خوشحالی و رضایت از یکتکنولوژی در اثر به کاربندی آن به منظور توسعه ی فنی کارهای جاری حاصل می گردد . اگر مرحله ی اجرای آن، مراحل خسته کننده و ملالت آور شوند و هیچ گونه تغییر و تحولی در سازمان رخ ندهد، این امرباعث بروز ناامیدی و بیم خواهد شد. استقرار سیستم مدیریت دانش نمی تواند با تکیه صرف بر دانش های آکادمیک مدیریت دانش و یا آشنایی با تجارب پیاده سازی آن در سایر سازمان ها به موفقیت دست یابد و برای اثرگذاری مطلوب آن باید علاوه بر شناخت خصوصیات منحصر به فرد هر سازمان، به محدودیت ها و فرصت های پیشرو در تدوین راهبردهای دانشی و نیز ارتباطات میان واحدهای سازمانی واقف بود . ویژگی های کسبوکاری خاص و فرهنگ سازمانی شرکتهای توزیع، روند خاصی را برای استقرار پروژهی مدیریت دانش در این شرکتها طلب میکند. تجربهی استقرار مدیریت دانش در شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان از زمینه های مختلف راهبردهای خاصی برای استقرار مدیریت دانش در اختیار قرار داد که میتواند مورد استفادهی سایر شرکتهای وزیع برق نیز قرار گیرد. در این مقاله سعی برآن شده با توجه به تجربیات کسب شده در زمینه استقرار پروژه مدیریت دانش، چالشها و روشهای مورد نظر نیر مورد بررسی قرار گیرد.