سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدجواد دهستانی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی استان یزد(
محمود توکلی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی استان یزد(
منوچهر فرودی – کارشناس آمار وکنترل داده های هواشناسی
محمدرضا سلمانی – )کارشناس هواشناسی (

چکیده:

افزایش جمعیت ونیاز روزافزون به تولید بیشتر محصولات کشاورزی با توجه به محدودیت منابع آب دردسترس،امروزه ارزش واهمیت آّن را بیش ازپیش روشن ساخته است . درنگرش جدید جهانی ،آب کالایی اقتصادی _اجتماعیوبه عنوان نیاز اولیه انسان محسوب می شود . هر چند آب یکی ازمنابع تجدید شونده بشمار می رود ، اما مقدار آن محدود است .با توجه به موقعیت جغرافیایی کشور که در ناحیه خشک ونیمه خشک قراردارد و با وجود خشکسالیهای مکرر و با توجه به اینکه زراعت آبی رکن اساسی کشاورزی کشور راتشکیل می دهد و پتانسیل آبی دیگر نمی تواند نیازهای روبه رشد تقاضای آب در بخش کشاورزی رابرطرف نماید ناگزیرمکلف بکارگیری موثرمنابع آب وخاک وتامینامکانات لازم جهت بهینه سازی مصرف آب دربخش کشاورزی می باشیم . هرگونه تولیدموادغذایی وکشاورزی منوط بهاستفاده صحیح ومنطقی از منابع آبی محدودکشور است . میزان هدررفت آب درکشور ۲۸ تا ۰۳ درصد می باشد درحالی که این اتلاف در دنیا ۹ تا ۲۲ درصد گزارش شده است در حال حاضرحدود ۹۹ درصداز منابع آب کشور در بخشکشاورزی مصرف می گردد)عقیلی ناطق ، ۲۰۸۹ ( . جهت بهبود این ذخایر نیازمند افزایش بازده مصرف آب وهمچنین مدیریت بهینه منابع آب می باشد . این مقاله به بررسی ظرفیت ها و محدودیت های منابع آب مصرفی در بخشکشاورزی پرداخته سپس جهت تامین امنیت غذایی وتوسعه کشاورزی، راهبردهایی مهم ، جهت جلوگیری از هدر رفت منابع و تحقق نظام جامع مدیریت آب و ا فزایش بهره وری آب دربخش کشاورزی پیشنهاد می نماید