سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی سلامی – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی، شرکت توسعه منابع آب و خاک سیستان
محمدرضا عبادی نژاد – کارشناس عمران شرکت توسعه منابع آب و خاک سیستان
علی میرشکاری – مدیر دفتر فنی و مهندسی شرکت توسعه منابع آب و خاک سیستان

چکیده:

بخش کشاورزی با ۹۳ درصد بزرگترین و مهمترین مصرف کننده آب در کشور می باشد. بیش از ۸۰ درصد منابع آب به دلیل عدم استفاده از تکنولوژی های پیشرفته آبیاری در این بخش به هدر می رود. براساس آمار اعلام شدهمیانگین آب مصرفی سرانه جهان )صنعتی ، کشاورزی و آشامیدنی( در حدود ۵۸۰ مترمکعب برای هر نفر در سال است که این رقم در ایران حدود ۱۳۰۰ مترمکعب در سال است. این امر بیانگر اتلاف منابع آب و اسراف بیش از حد منابعحیاتی می باشد. می توان تلفات زیاد آب در بخش کشاورزی را با اتخاذ راهبردهای صحیح و کارآمد )از قبیل توسعه شبکه های مدرن آبیاری و زهکشی( اصلاح کرد. به همین دلیل در این تحقیق تلاش گردیده به منظور توسعه و اصلاحشبکه آبیاری و زهکشی شیب آب و پشت آب پایین در سیستان که یکی از اقدامات اساسی در جهت افزایش راندمان آبیاری و کارایی مصرف آب می باشد ضمن بررسی موانع و مشکلات موجود در بخش آب منطقه سیستان با ارائه پتانسیل ها و توانمندیهای منطقه ، راهکارها و برنامه های توسعه و بهبود در بخش آب که همان مدیریت یکپارچهمنابع آب و خاک می باشد تهیه و مطرح گردد.