سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

غزاله ریاحی عالم – کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات
بهزاد نوروزی چگینی – کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی

چکیده:

هدف از تحقیق حاضر مطالعه و بررسی چالشهای کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات درفرایند یادگیری – یاددهی از دیدگاه دبیران مرد مقطع راهنمایی شهرستان کرج است تحقیق حاضر در حیطه تحقیقات توصیفی جای گرفته و از نوع زمینه یابی پیمایشی است جامعه آماری تحقیق حاضر را تمامی معلمان مرد مقطع راهنمایی مدارس دولتی شهرستان کرج دربرمیگیرد که ازاین تعداد ۴۳۶ نفر به عنوان حجم نمونه مکفی با استفاده اهز روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه پژوهشگر ساخته فناوری اطلاعات است که به بررسی چالشها و موانع منابع انسانی و تجهیزات مورد نیاز در یادگیری و یاددهی فناوری اطلاعات برای دانش آموزان می پردازد به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و استنباطی و با استفاده از مدلهای آماریt تک گروهی t دو گروه مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه به آزمون فرضیه های پژوهش پرداخته شده است نتایج و یافته های تحقیق نشان میدهد که بین موانع منابع انسانی و تجهیزات و کاربست فناوری اطلاعات در یادگیری و یاددهی دانش آموان رابطه معنادار وجود دارد.