سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهشهای میان رشته ای

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

محمدعلی تصدیقی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
فروغ تصدیقی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:

امروزه هر جامعه ای در جهت توسعه ی همه جانبه ی خود نیازمند پژوهش است . سازمانهای جامعه نیز ضرورتاً در راستای تصمیم گیریهای درست نیاز به پژوهش های اربردی و میان رشته ای دارند . در نتیجه تحول سازمان ها منوط به مؤسسات تحقیقی ابسته به آن ها است که پشتیبان و ضامن رشد و تعالی آن ها می باشد . متأسفانه نقش ژوهش و تحقیقات میان رشته ای در سازمان های ایران به ویژه سازمانهایی که وظیفه یاصلی آن ها پژوهش و تحقیق است، بسیار کمرنگ است. به زبانی دیگر پژوهش و تحقیق ر نظام آموزش عالی ایران در راه رسیدن به اهداف خود با آسیب هایی روبه روست . آسیبهایی که مربوط به فرهنگ ، مدیریت، ساختار، قوانین و برنامه ریزی پژوهشی در یران میباشد. روش مورد استفاده در این تحقیق روش توصیفی از نوع کتابخانه ای است. برای دستیابی به آسیب شناسی پژوهش و تحقیقات میان رشته ای در نظام آموزش عالی و در پاسخ به این سؤال که پژوهش در نظام آموزش عالی با چه مشکلات و آسیب هایی روبه روست؟ با مطالعه ی منابع دست اول و دوم راجع به پژوهش و تحقیق در ایران و مشاوره با صاحب نظران و با تعمق و اندیشه درباره ی آن ها ویژگی های بارز پژوهش در نظام آموزش عالی در ایران شناسایی شد و مورد بررسی قرار گرفت. ویژگیهای شناسایی شده عبارتند از : فقدان فرهنگ پژوهش و تحقیق ، فقدان انگیزههای مادی و معنوی ، عدم ارتباط بین محققان، تمرکز تحقیقات در سازمان های دولتی، موانع اداری و مالی پژ وهش، موظف نبودن اساتید دانشگاه ها و سایر م شاغل تخصصی به امر پژوهش و عدم کاربست تحقیقات انجام شده. پس از بررسی و تجزیه و تحلیل این ویژگی ها به عنوان آسیب ها و چالش های فراروی پژوهش در نظام آموزش عالی ، برای دست یابی به راهکارهایی در جهت رفع موانع یاد شده و تحول در آموزش عالی ، با مطالعه و بررسی نظام های پژوهشی کشورهای توسعه یافته، برخی از ویژگیهای آن نظامها شناسایی و مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. راهکارهای شناسایی شده عبارتند از : آموزش و تربیت پژوهشگران آموزشی ، موظف شدن اساتید ، مدیران و متخصصان به امر پژوهش ، اعطای فرصت پژوهشی خارج از کشور به اساتید و متخصصان ، ارتباط بین پژوهشگران و مدیران ، کاهش موانع اداری و مالی تحقیق، توجه به تحقیقات مشارکتی، توجه به سرمایه گذاری در تحقیقات و…. بدان امید که این راهکارها بتواند آسیب های پژوهش و تحقیق را در نظام آموزش عالی برطرف کند و جامعهی اسلامی ایران را در راه پیشرفت و توسعه یاری بخشد.