سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فروزان پیرایش – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم
مهری اذانی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
زینب صالحی – دانشجویکارشناسی ارشد

چکیده:

گردشگری صنعتی است که توسعه آن نیازمند شناخت و آگاهی کافی از مسائل و عوامل موثر اقتصادی اجتماعی و فرهنگی درهر منطقه است ایراننیز اگرچه از نظر میراث فرهنگی و تاریخی جزء ۱۰ کشور برتر جهان و ازلحاظ تنوع زیستی در بین ۵ کشور اول جهان قرار داردبا این حال نیزنتوانسته سهم قابل توجهی از صنعت گردشگری جهان را داشته باشد توسعه پایدار دربرنامه ریزی جهانگردی بسیار حائز اهمیت است چرا که بیشترین توسعه جهانگردی متکی برجاذبه ها و فعالیت هایی است که به محیط طبیعی میراث تاریخی و الگوهای فرهنگی مناطق مربوط می شود و اگرا ین منابع ضایع و نابود شوند مناطق سیاحتینمی توانند جهانگردان را جلب کند و جهانگردی موفق نخواهد بود. از این رو هدف ازارایهاین مقاله بررسی نقش برنامهر یزی و مدیریت در توسعه پایدار گردشگری و بررسی چالشها و فرصت های پیش روی توسعه صنعت جهانگردی با رویکرد توسعه پایدار درایران میب اشد روش این پژوهش براساس هدف بنیادی براساس ماهیت توصیفی تحلیلی می باشد از یافته های این پژوهش می توان به اهمیت مدیریت صحیح در توسعه صنعت جهانگردی و رابطه متقابل برنامه ریزی گردشگری و توسعه پایدار اشاره کرد.