سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بیژن وجدانی – دانشگاه آزاد قزوین
حسن کیاده –
کاظم روانستان –
حسن علی آقاجانی – دانشگاه مازندران

چکیده:

خوشه ها یک گروه نزدیک ازنظر جغرافیایی از شرکت های بهم مرتبط و موسسات مربوط دریک زمینه خاص هستند که بطور بالقوه ای به علت مزیت های یک جاب بودن نظیر شبکه ها دانش خارجی تغییر پذیری سرمایه انسانی و غیره بهره ورترازدیگر شرکت ها هستند امروزه توسعه ازطریق خوشه ها نقش محوری و بارزی درسیاستهای اقتصادی و صنعتی کشورهای توسعه یافته ایفا می نماید تراکم جغرافیایی م یتواند به طور بالقوه ای به شرکت های کوچک درغلبه برمحدودیت های مربوط به اندازه و افزایش توسعه تکنولوژی و ارتقا توانایی های خود برای رقابت دربازارهای محلی و جهانی کمک کند نزدیکی جغرافیایی همچنین امکاناتی را برای شرکت های محلی و بین شرکت ها و ازطریق موسسات محلی ایجاد می کند دراین مقاله خوشه ها و چالشهایی که سبب آن میشود یعنی فرصت های و تهدیدات محیطی و نقاط قوت و ضعفی که درخوشه ها و سازمان هایی که به عنوان خوشه های صنعتی فعالیت می کنند مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته اند.