سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: کنفرانس بین المللی شهروند الکترونیک و تلفن همراه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مصطفی امینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر- نرمافزار، دانشگاه آزاد اسلام
شاهین آقایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوریاطلاعات – شبکههای کامپیوتری، دان
محمدرضا کنگاوری – استادیار گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده کامپیوتر، دانشگاه و صنعت ایر
ابوالفضل طرقی حقیقت – استادیار گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلا

چکیده:

امروزه پیشرفتهای چشمگیری در فناوریهای محاسباتی همچون محاسبات سیار، محاسبات فراگیر و محاسبات همهجاحاضر انجام شده است. همراه با این پیشرفتها، نیازهای جدیدی نیز در رابطه با استفاده از سیستمهای هوشمند در محیطهای سیار همچون کسبوکار سیار ودولت سیار مطرح شدهاند. لذا در این مقاله، یکی از مفاهیم نوین در حوزه سیستمهای هوشمند به نام Mobile OLAP یا سیستم پردازش تحلیلی برخط سیار تشریح میشود. هدف از این مقاله معرفی و بررسی مفاهیم، معماریها و چالشهای مطرح در طراحی و پیاد ه سازی سیستمهای OLAP سیاراست.