سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ایرج شهین باهر – گروه مهندسی شهرسازی واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بناب، ایران
رسول وظیفه شناس – گروه مهندسی شهرسازی واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بناب، ایران

چکیده:

قرن ۲۱ به عنوان عصر دانایی مطرح است، بطوریکه در این عصر تنها شهرهایی قابلیت رقابت پذری، توسعه و پیشرفت را در همه عرصه های شهری می توانند داشته باشند که به عنوان شهرهای دانش محور شناخته شوند و برنامه ریزهای خود را در این راستا تنظم نمایند ولی تغییر و تحولات سریع در عرصه سیاسی، اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی و فن آوری اطلاعات و ارتباطات و بخصوص جهانی شدن، ناتوانی رویکردهای موجود به امر مدیریت و برنامه ریزی توسعه شهری را که از جانب مدیران شهری و برنامه ریزان جهت رویارویی با این تغییرات اتخاذ می شوند، را هر چه بیشتر آشکار می سازد از طرفی رویکرد کنونی مدیریت شهری به امر برنامه ریزی توسعه شهری، غالباً راه حل هایی برای مسایل گذشته اند. در حالیکه این راه حل ها زمانی از اعتبار نسبی برخودار بوده اند اکنون اعتبار خود را از دست داده و به میزان زیادی بر افزایش مشکلات فعلی به طور مستقیم تاثیر گداشته اند. امروزه انچه می تواند چالش اساسی برای شهرهای جهان و بخصوص شهرهای ایران مطرح گردد وجود فقر پایدار شهری است. فقر پایدار شهری در شهرهای کشور هم تهدید است و هم فرصت. تهدید است ، اگر تحولات شهری فهم نشوند و استراتژی مناسبی برای اداره شهر در بلند مدت تهیه و تدوین نگردد؛ و فرصت است، اگر پس از شناخت این تحولات، استراتژی مدیریت شهری تهیه و تدوین شود، سیاست های متناسب با آن طراحی گردند، ابزارهای سیاستگذاری تعریف و اهرم های اجرایی نیز شناسایی شوند، در آن صورت خواهیم توانست با مبنا قرار دادن اصول برنامه ریزی شهر بر اساس محوریت دانایی بر چالشهای موجود و آینده شهرها فایق آییم.