سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ابوالفضل میرآخورلی – گروه مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاجران
علی مهاجر – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاجران

چکیده:

این مقاله پس از افزون بربیست سال تجربه و کنجکاوی و مطالعه صدها کتاب مقاله و به ثبت رساندن نوعی مدیریت مدرن ارایه شده است و اما درمورد اخیر دریک تقسیم بندی کلی میتوان عوامل موثر درخط تولید را به دو بخش عمده تجهیزات و پرسنلی تقسیم کرد بخش تجهیزات که درزمان طراحی برنامه ریزی و انتخاب شده است و درزمان تولید یا بهره برداری جز عوامل ثابت و نامتغیر می باشد و بایستی با شرایط ثابت تجهیزات تولید را ادامه داد درنتیجه ایجاد چالش نیز توسط این بخش ممکن نیست مگر اینکه طراحی به روش مناسب انجام نشده باشد کهدراین صورت نیز عامل گارانتی از سیستم و تجهیزات حمایت خواهد کرد بخش پرسنلی که ممکن است پارامترهای قابل تغییر را با خود همراه داشته باشد ممکن است بیشترین چالش را ایجاد کند یا با هوشیاری مدیریتی تولید را حتی درنامناسب ترین وضعیت تجهیزات ادامه داده و بتواند بنگاه اقتصادی تولیدی را با سودعالی ادامه حیات دهد لذا چالشهای تولید و آسیب شناسی بهره برداری بایددربخش پرسنلی شناسایی و درمان نمود یا با مدیریتی هوشیار به بهداشت ان قبل از وقوع پرداخت