سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی صنعت احداث

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

اقبال شاکری – عضو هیئت علمی دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه امیرکبیر
سیدجواد علمدار – دانشجوی کبرشنبسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر
امید امیری – کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

آنچه که بررسی مشکلات موجود درمسیر تحصیل یک ضمانتنامه برای پیمانکاران به عنوان یکی از ارکان مهم توسعه صنعت کشور را بحث انگیز می سازد وجود نگرشی متفاوت درمیان عوامل تحقق این موضوع است نگاه ابزاری به مقوله ضمانت نامه توسط بانکها را میتوان مهمترین مانع برسرراه شرکت های پیمانکاری درزمینه اخذان دانست دراین مقاله تلاش کرده ایم چالشهای قرارگرفته درمسیر تهیه یک ضمانت نامه را از دومنظر ضامن بانک و ضمانتخواه مورد بررسی قرار داده وسپس روشهای برون رفت حداکثری و ایجاد تعامل هرچه بهتر یان آنهارا ارایهدهیم روش تحقیق هم برای لمس بهتر موضوع به صورت مراجعه حضوری به بیش از ۳۰ شعبه فعال بانک تجارت درزمینه صدورضمانت نامه و همچنین شرکت های بزرگ و کوچک پیمانکاری بوده تاماحصل این تحقیق را بتوان به صورت راهکارهای علمی و با قابلیت اجرا جهت منافع همه گروه ها و سازمان ها و دریک کلام پیشرفت نظام قدس ایران ارایه داد.