سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی نقی فرح بخش – دانشکده علوم کشاورزی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده:

تولید مواد غذایی و در نتیجه توسعه اجتماعی همواره در ارتباط با دسترسی به منابع آبی برای پرورش گیاهان، دام و طیور بوده است. اما داشتن آب فقط بخشی از مساله است و بخش مهمتر آن امنیت آبی یعنی دسترسی به منابع آبی در مواقع نیاز شدید به آن است. در چند دهه گذشته، موازنه بین منابع آبی و نیازهای انسانی به علت افزایش بی رویه جمعیت بشر، گسترش شهرها و اخیراٌ تغییر آبوهوا مورد تهدید جدی قرار گرفته است. یکی ازبزرگترین اثرات به وجود آمدن گازهای گلخانهای در اتمسفر تغییر آبوهوا و افزایش در نوسانات بارندگی و فراوانی وشدیدشدن حوادث طبیعی مانند خشکی و سیل است. افزایش احتمالی تغییر در بارندگی میتواند فاجعه برانگیز باشد وروی امنیت آبی و در نتیجه روی پایداری تولیدات کشاورزی و وضعیت معیشتی روستاییان تاثیر نامطلوب بگذارد.رویکردهایی که قرنها مورد استفاده قرار گرفته است قادر به حل جالشهای آبی امروز نیست و مسالهی عدم امنیتآبی را شدیدتر خواهد کرد. بنابراین نحوهی مدیریت فعلی آب در کشور ما باید به طور بنیادی تغییر یابد. روشن است که اگر دست اندرکاران و مسئولان برنامه ریزیها در هر منطقه پیشبینی لازم را برای مقابله با چنین مواردی را نکرده باشند نتیجه آن گرسنگی کشیدن میلیونها انسان در آینده خواهد بود.