سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد احمدپور – دانشیار حسابداری دانشگاه مازندران ، بابلسر، پردیس دانشکده اقتصاد و ا
حامد آراد – کارشناس ارشد حسابداری، مازندران رامسر
مریم اکبریان فرد – کارشناس ارشد حسابداری، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد صومعه س
هدی آراد – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری

چکیده:

تلاش های بسیاری در جهت هماهنگ سازی استاندارهای حسابداری و حسابرسی در سطح دنیا صورت گرفته است. در بررسی های تجربی زیادی افزایش مقایسه پذیری صورت های مالی شرکت ها پس از بکارگیری استانداردهای گزارشگری مالی مزبور مستند شده است. در تدوین این استانداردها عمدتاً عواملی همچون محیط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و حتی عوامل فرهنگی م دنظر قرار گرفته است. به واسطه تأثیر مذهب و دیگر سیستم های اعتقادی در شکل دادن به ارزش های فرهنگی، بررسی تأثیر مذهب بر مسائل حسابداری به عنوان یکی از موضوعات بنیادی در مطالعات حسابداری تلقی می شود. اما آنچه در فرآیند جهانی سازی استانداردها مشاهده می شود ن قش کم رنگ عناصر مذهبی و اعتقادی کشورهاست و این مسئله به عنوان چالشی در پذیرش کامل استانداردهای مزبور تلقی می شود. با توجه به اینکه محوریت فرهنگی در خاور میانه و کشورهای حشیه خلیج فارس مذهب اسلام است، لازم است در تدوین استاندادهای مزبور دیدگاه ها و م نافع نمایندگان ا ین حوزه نیز مدنظر قرار گیرد. در این بررسی وضعیت ک شورهای خاور میانه در برخورد با بیانیه های منتشره هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB) و پذیرش استانداردهای بنی المللی گزارشگری مالی (IFRS) مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به تفاوت های عمده فرهنگی، مذهبی و اقتصادی در کشورهای این حوزه لازم است بررسی ه ای مناسبی برای مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی مطابق با شرایط بومی و قوانین اسلامی صورت گ یرد که ناشی از مزیت های منطقه برای سایر کشورهای جهان و تفاوت های فرهنگی، اقتصادی و حسابداری است.