سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی غذای فراسودمند (عملگر)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی مویدی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی مواد غذایی- دانشگاه تهران

چکیده:

پروبایوتیک ها باید به واسطه رشد و یا فعالیت در بدن ، قادر باشند اثرات سلامت بخش روی میزبان ایجاد کنند. معمولترین باکتریهایی که فعالیتهای پروبایوتیکی دارند ، لاکتوباسیل ها و بیفیدوباکترها هستند. همچنین از انتروکوکوس ها و مخمرها نیز استفاده کرده اند. هر میکروارگانیسمی که آگاهانه به مواد غذایی اضافه می گردد بایستی سالم و بی خطر باشدGRAS) قبل از اینکه نژادهای پروبایوتیکی به مصرف کننده عرضه شوند ، ابتدا باید قادر باشند تحت شرایط صنعتی تولید شوند و عملکرد خود را حفظ نمایند. نژادهای پروبایوتیک بسیار پرتوقع و مشکل پسند هستند و احتمالا حساس به اکسیژن میباشند و به سختی در محیط هایکشت آزمایشگاهی رشد می کنند. در برخی از فرایندهای تولید مواد غذایی پروبایوتیک ، کشت ها در معرض شرایط محیطی شدید قرار می گیرند. روشهای تولید و فراوری کشت ها و فراورده های پروبایوتیک باید به گونه ای باشد که مطمئن شویم قابلیت زیستمیکروارگانیسمهای مورد استفاده، در زمان تولید ، انبارداری و حتی در زمان مصرف و درون بدن مصرف کننده حفظ شود. چنانچه مقاومتهای آنتی بیوتیکی توسط ژن هایی رمز شوند که روی عناصر سیار قرار گرفته باشند، بطور بالقوه ای قابل انتقال به سایر فلورها و بیماریزاهای فرصت طلب انسانی هستند