سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا ذکریازاده – معاونت سیستمهای اندازهگیری و شبکه هوشمند- سازمان بهره وری انرژی ایران
نادر سالک گیلانی – معاونت سیستمهای اندازهگیری و شبکه هوشمند- سازمان بهره وری انرژی ایران
هادی مدقق – معاونت سیستمهای اندازهگیری و شبکه هوشمند- سازمان بهره وری انرژی ایران

چکیده:

دست یابی به هر چشم انداز و هدف بزرگی نیازمندبرنامه ریزی و ارائه طرح از پیش تعیین شده می باشد، تا با حداقل زمان و هزینه ممکن ما را به مقصد نهایی رهنمون سازد. بدیهی است فقدان نقشه راه در یک طرح ملی، باعثبه وجود آمدن موازی کاری و به تبع آن اتلاف سرمایه خواهد شد. هوشمندسازی سیستم قدرت نیز یکی از پروژه های بزرگ و حیاتی کشور بوده که در مراحل ابتدایی خود قرار دارد و به سامان رس اندن آن نیازمندتنظیم و تدوین طرحی جامع و فراگیر خواهد بود. در این مقاله ساختار و چارچوب نقش هراه پیاده سازی شبکه هوشمند بر روی سیستم قدرت ایران با مدنظر قرار دادن وضعیت و ساختار فعلی آن مورد بررسی قرار گرفته است