سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

الهه نجفی – دانشجوی کارشناسی ارشد نرم افزار-مدیرگروه طرحهای جامع شرکت کسرا
زهرا کریمی دهکردی – کارشناس ارشد نرم افزار-مشاور شرکت کسرا
احسان نجفی – کارشناس نرم افزار

چکیده:

هدف از این مقاله ارائه مدلی سرویس گرا از چارچوب معمار ی E2AF می باش د. ویژگی این مدل آن است که درآن انطبا ق مفاهی م " پذیرش مدل سرویس ی"، "سازمان سروی س گرا"، "معماری سرو یس گرا"، "محاسبات سرویس گرا" و "برنامه انتقال سرویسه ا" بر اینچارچوب مشخص شده است تا به خواننده برای درک جایگاه نسبی این مفاهیم در ارتباط باچارچوب E2AF کمک کند.