سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین کنفرانس انجمن رمز ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهرداد آشتیانی – آزمایشگاه ارزیابی کارایی و اتکاپذیری، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانش
محمد عبداللهی ازگمی –

چکیده:

امروزه حملات سایبری به شبکههای کامپیوتری به یکی از چالشهای بزرگ مدیران شبکهها تبدیل شده است. برای مشخص کردن تاثیرت حملات گوناگون بر روی شبکههای مختلف در پیکربندیهای متفاوت، از مدلسازی حملات استفاده می شود . روشهای فراوانی برای مدل کردن حملات سایبری به کار گرفته شده است. در این مقاله از شبکههای پتری رنگی زمانی سلسله مراتبی، برای مدلسازی حملات استفاده شده است. یکی از اهداف این مقاله نشان دادن قدرت و انعطاف بالای شبکه های پتری رنگی در مدلسازی حملات سایبری با جزئیات بالا و در سطوح انتزاع مختلف است. در مدل پیشنهادی، عناصر اصلی و موثر در حملات سایبری همانند کامپیوترهای میزبان، دیوارههای آتش، سیستمهای تشخیص و پیشگیریکننده از نفوذ و سرویسدهندهها به صورت عناصر قابل استفاده مجدد مدلسازی شدهاند. با کنار هم قرار دادن این عناصر، شبکههای مختلف با پیکربندیهای متفاوت قابل مدلسازی است. با شبیهسازی مدل ایجاد شده، میتوان تاثیرات حملات مختلف را تفکیک کرده و معیارهای متفاوتی را برای آن محاسبه کرد. در ادامه چارچوب شبیه سازی توزیع شده حملات سایبری بر اساس مبانی مدلسازی انجام شده معرفی خواهد گردید