مقاله چارچوب شایستگی های اساسی مهارت های ارتباطی در همکاری بین حرفه ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین ۱۳۹۳ در علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران) از صفحه ۳۲ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: چارچوب شایستگی های اساسی مهارت های ارتباطی در همکاری بین حرفه ای
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش بین حرفه ای
مقاله مهارت های ارتباطی
مقاله شایستگی های ارتباطی
مقاله مهارت های بین حرفه ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امینی سیده بتول
جناب آقای / سرکار خانم: کشمیری فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانی عربشاهی سیدکامران
جناب آقای / سرکار خانم: شیرازی ماندانا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف تدوین و بررسی روایی چارچوب شایستگی های ارتباط بین حرفه ای شامل ارتباط با همکار، بیمار و خانواده وی متناسب با فرهنگ ایران انجام شده است.
روش کار: این پژوهش یک مطالعه کیفی است و در سه فاز انجام شده است؛ در فاز اول چارچوبی ۲۸ آیتمی از شایستگی های مهارت های ارتباطی بین حرفه ای منتج از بررسی متون تدوین شد. روایی صوری و محتوایی آن در مراحل دلفی با شرکت متخصصین در فاط دوم مورد بررسی و تایید قرار گرفت. در فاز سوم مطالعه میزان شفافیت و اهمیت و کاربرد شایستگی تعیین شده برای لحاظ شدن در برنامه های آموزشی حرفه های مختلف علوم پزشکی مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: روایی و بومی سازی چارچوب ۲۴ آیتمی در ۴ بعد اصلی مهارت های ارتباطی بین حرفه ای منطبق با شرایط ایران توسط متخصصین تایید شد. میانگین اهمیت و کاربرد شایستگی های ارتباطی به ترتیب مربوط به ابعاد «ارتباط ساختارمند» (۴٫۷۷±۰٫۲۲)، «استراتژی های ارتباطی» (۴٫۶۳±۰٫۲۴)،«ارتباط با بیمار و خانواده وی» (۴٫۶۳±۰٫۲۰) و «ارتباط با همکاران» (۴٫۵۲±۰٫۳۲) بود. در مجموع ۱۷ شایستگی ارتباطی میانگین نمره بالاتر از ۴٫۰۵ تعیین شد.
نتیجه گیری: تدوین شایستگی های ارتباط بین حرفه ای و اموزش ان یکی از گام های اساسی در راستای تحقق همکاری بین حرفه ای و ایمنی بیمار محسوب می شود و ضرورت دارد در برنامه های اموزشی رشته ها مختلف علوم پزشکی و اموزش مداوم ان مورد توجه قرار گیرد.