چارچوب تدوین استراتژی با رویکرد کارت امتیازی متوازن

این چارچوب که در جدول ۱ نشان داده شده است، ابزارها و روش هایی را ارائه میکند که برای انواع سازمانها (در اندازه های گوناگون) مناسب است و به استراتژیست ها کمک میکند تـا اسـتراتژی هـا را شناسـایی، ارزیـابی و گـزینش کننـد. ایـن چارچوب دارای پنج مرحله اصلی است که عبارت اند از:

  • مرحله شروع: در این مرحله مأموریت سازمان تعیین شده و بیانیه مأموریت و چشم انداز آن تهیه می شود.
  • مرحله ورودی: در این مرحله، اطلاعات اصلی مورد نیاز برای تدوین استراتژی هـا مشـخص مـی شـود. ایـن مرحلـه شـامل تشکیل ماتریس ارزیابی عوامل خارجیغًغ و ماتریس ارزیابی عوامل داخلیغًع است. چه بسا شناخت بیشتری کـه از خـارج وداخل سازمان حاصل می شود، منجر به تغییر مأموریت سازمان حتی در طول فرایند مدیریت استراتژیک شود. اطلاعـاتی کـه در این مرحله (ورودی) به دست می آید مبنایی به دست می دهد که می توان از مقایسه و با در نظر داشتن آنهـا گزینـه هـای مختلف استراتژی را شناسایی و ارزیابی کرد تا بهترین استراتژیها انتخاب شوند.
  • مرحله تطبیق یا مقایسه: در این مرحله، با توجه به اطلاعات حاصل از مراحل قبل، با در نظر داشتن مأموریـت سـازمان، عوامل اصلی داخلی (قوت ها و ضعف های کلیدی) و عوامل اصلی خارجی (فرصت ها و تهدیدهای استراتژیک) با هم تطبیـق داده می شوند و در واقع بین آنها نوعی توازن ایجاد می شود. در این مرحله عوامل داخلی و خارجی با استفاده از ابزارهـای گونـاگون تطبیق داده می شوند تا استراتژی های سازمان شناسایی شوند. در این مرحله از ماتریس برای تطبیق عوامل فوق استفاده می شود.
  • مرحله تصمیم گیری : دراین مرحله استراتژی های شناسایی شده در مرحله قبل (مرحله تطبیـق)، بـه شـیوه هـای عینـی مورد ارزیابی ، قضاوت قرار گرفته و با غربال کردن و ادغام استراتژی هـای مشـابه ایـن اسـتراتژی هـا در چهـار منظـر مـالی، مشتری، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری طبقه بندی می شوند. در نهایت با بررسی رابطه علت و معلولی بین استراتژیها در چهار حوزه کارت امتیازی متوازن نقشه استراتژیک شرکت ترسیم می شود.