سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

سارا راد – دانشجوی کارشناسی ارشد
سیده سهیلا ساداتی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

دردنیای امروز فناوری تاثیر شدیدی براقتصادها وجوامع گذاشته است Menzel et al, 2007 این درحالی است که شرایط پیچیده و پویایی محیط امروزی اهمیت به کارگیری فناوریهای نوین و کارامد درسازمان ها را انکارناپذیرمی نماید سازمان ها می باشد ازمنابع داخلی و خارجی خود استفاده کنند تا با بهکارگیری موثر و به موقع درتجاری سازی فناوریهای جدید بهمزیت های رقابتی بهتر دست یابند Zahra & Nielsen, 2002, P. 377 .) از انجایی که عوامل موثربرتوسعه کارافرینی فناورانه شامل عوامل متعددی است آگاهی ازمولفه های اثرگذاردرکارافرینی فناورانه از الزامات حوزه هایی چون حوزه های سیاست گذاری فناورانه و بخشهای سازمانی و اجرای می باشد دراین مقاله براساس مطالعات صورت گرفته از منابع خارجی به شناسایی عوامل موثر برتوسعه فرایند کارآفرینی فناورانه پرداخته شده و چارچوب مفهومی پیشنهادی ارایه گردیده است.