سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

سیدمحمدحسین شجاعی – پژوهشکده مطالعات فناوری
سیدحبیب ا… طباطباییان – دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

توجه ویژه به توسعه امورعلمی فناورانه و نوآورانه درسالهای اخیر درکنارسابقه کوتاه کشور دراین حوزه ازسیاستگذاری کارشناسان و تصمیم گیران را به جستجوی تجربیات دیگر دولت ها دراین زمینه واداشته است دراین پژوهش ما با درنظر آوردن این موضوع و با پرسش از شیوه های موثر و عوامل تاثیر گذار دراستفاده بهینه از این اموزه های سیاستی درپی شناسایی معیارهای به کارگیری تجربیات سیاستگذاری علم و فناوری سایرکشورها درایران بوده ایم اما مواجهه با این مساله را از لایه ای عمیق تر آغاز کرد ه ایم و برای معرفی این معیارها ازمسیر ارایه یک چارچوب تحلیل نظام مند گذاشته ایم