سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نهمین همایش ملی تونل

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

الناز صیامی ایردموسی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن
مجید عطایی پور – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فرشاد آیت اللهی – شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
هادی هراتیان –

چکیده:

ساختار شکست کار WBS یکی از اساسی ترین مفاهیم مدیریت پروژه است که پایه و اساسی را برای تعریف محدوده کار پروژه فراهم کرده و با انسجام دادن به آن دقت برآوردهای هزینه و زمان را به بود می بخشد مدیریت کارا و موثر پروژه های تونلسازی یک نیاز اساسی در شرایط کنونی به لحاظ محدودیت های موجوددر منابع تامین وجه و افزایش انتظارات عموم می باشد از آنجا که شرایط و متغیرهای متعددی در مدیریت پروژه های تونلسازی موثرند برای تعیین wBS باید ازمتدلوژی دقیق و مشخصی استفاده شود با وجود اهمیت WBS تحقیقات اندکی پیرامون متدلوژی تعیین ساختار شکست کار در یک پروژه تونلسازی انجام شده است دراین تحقییق چارچوبی برمبنای استفاده از شبکه های عصبی برای تعیین WBS پروژه های تونلسازی ارائه شده است. دراین چارچوب با توجه به ویژگیهای پروژههای تونلسازی به عنوان ورودی اصلی مدل ساختار شکست کار با استفاده از شبکه های عصبی تعیین میشود. برای ارزیابی مدل، ساختار شکست کار پروژه تونل انحراف آب سد گلابر در چارچوب ارائه شده تهیه شد. با مقایسه نتایج حاصل از مرحله ارزیابی و ساختار شکست کار واقعی، می توان نتیجه گرفت که شبکه های عصبی طراحی شده به خوبی عناصر و ساختار WBS یک پروژه تونلسازی را شناسایی می کنند. بنابراین از خروجی مدل ارائه شده می توان به عنوان WBS اولیه که نیاز به اصلاحاتی دارد استفاده کرد.