سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی صنعت احداث

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد امامی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستا
سیدحسین ایرانمنش – عضو هیأت علمی دانشگاه تهران دانشکده مهندسی صنایع،

چکیده:

با توجه به نقش اساسی و تعیین کننده طرحها و پروژه ها در کسب موفقیت و سوددهی بنگاه های اقتصادی و سازمانهای پروژه محور، انتخاب بهینه بلحاظ همترازی پروژه ها با راهبردها، چالش مهمی محسوب می شود. این مهم نه تنها برایشرکت های خصوصی و انتفاعی، بلکه برای سازمانهای دولتی و غیر انتفاعی نیز مطرح است. چراکه اینگونه سازمانها نیز می خواهند با توجه به بودجه و منابع محدود، ماموریت های خود را به نحو احسن انجام دهند. مطالعه موردی این پژوهش درشرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ) NISOC ( به عنوان بزرگترین شرکت تولید کننده نفت در ایران صورت گرفته است. هدفپژوهش در گام اول شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب پروژه های عمرانی در یک سازمان پروژه محور دولتی و در گام بعد طراحی یک سیستم خبره عصبی فازی برای بررسی، ارزیابی و انتخاب آنها است. -سیستم نوروفازی NFEPSS که با معماری شبکه های عصبی فازی تطبیقی ) – ANFIS ( طراحی گردیده، عبارات کلامی مورد استفاده معمول کارشناسان را ادغام می کند و فرآیند انتخاب پروژه را تسهیل می نماید. این سیستم همچنین فعالیت ها را بهبود می بخشد، هزینه بررسی را کاهش می دهد و اطلاعات را خیلی سریع فراهم می کند. با توجه به نتایج حاصل از اجرای این سیستم در سازمان، به نظر می رسد که NFEPSS می تواند با دقت قابل قبولی به عنوان ابزاری برای تسهیل فرآیند انتخاب و اولویت بندی پروژه ها توسط مدیران مورد استفاده قرار گیرد و منتهی به انتخاب بهینه پروژه ها گردد