سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هانیه حاجی صفری – کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات،گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دان

چکیده:

یکی از تکنولوژی های بسیار مورد بحث در حوزه طراحی و معماری سیستم های اطلاعات در جهان تکنولوژیک امروز معماری سرویس گراست انتقال از سیستمهای قدیمی به معماری سرویس گرا یکی از چالشهای کلیدی مهندسی نرم افزار است در معماری سرویس گرا زمانیکه بحث انتقال به میان می آید انتقال از سیستم های اطلاعاتی قدیمی سازمان به یک سکوی جدیدی که سرویس گراست مدنظر می باشد دراین مقاله چارچوبی برای انتقال ازسیستمهای قدیمی به معماری سرویس گرا که شامل چهاربعد کسب و کار فنی و اقتصادی سازمانی می شود ارائه می شود د رنهایت چارچوب مطرح شده از سوی ۱۳ خبره در دسترس در حوزه معماری سرویس گرا مورد بررسی قرارگرفت بررسی نظر خبرگان تحقیق نشان داد که ۴ بعد پیشنهادی مطرح شده مورد موافقت آنها می باشد.