سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کیومرث شیخ اسماعیلی – دانشجوی کارشناسیارشد، آزمایشگاه هوشمندی وب، دانشگاه صنعتی شریف، تهر
حمید بیگی – استادیار گروه هوش مصنوعی، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شر
مهدی حسینی – دانشجوی کارشناسیارشد، آزمایشگاه هوشمندی وب، دانشگاه صنعتی شریف، تهر

چکیده:

یافت ن کوتا ه تری ن مسیر در گر اف ها ی تصادف ی از لحا ظ کاربر د ی اهمیت ویژه ا ی د ارد. ما در ای ن مقاله، با استفاده از رویکرد اتومات ای یادگیر توزیع شده، بهبودهایی در روش های موجود ایجاد نمودهایم. همچنین روشجدیدی نیز ب را ی حل ای ن مسال ه پیشنهاد و پس از طراحی و انجام آزمایشهای لازم، نتایج حاصله را با الگوریت مه ای موجود مقایس ه کردهایم.